02-045-6988 [email protected]

พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม

พูด-ฟัง-อ่าน-เขียน-เรียนรู้ไวยกรณ์

พูด-ฟัง-อ่าน-เขียน-เรียนรู้ไวยกรณ์

อายุ 3-14 ปี
ครูภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐาน
เล่นเกมส์นอกสนานที่
เกมส์โต้ตอมภาษาอังกฤษ
กิจกรรมหลากหลายที่น่าตื่นเต้น
อาหารกลางวัน, ขนม, เครื่องดื่ม, และหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียน ทางเราเตรียมพร้อมให้เด็กๆอย่างครบครัน

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มิสเตอร์ทิมเลินนิ่งแลนด์เปิดการรียนการสอนหลักสูตรซัมเมอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับเด็กนักเรียนไทย และนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ

มิสเตอร์ทิมเลินนิ่งแลนด์ยึดมั่นในหลักการ 4 Q มุ่งมั่นมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุตรหลานของคุณในรูปแบบทกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มิสเตอร์ทิมเลินนิ่งแลนด์เปิดการรียนการสอนหลักสูตรซัมเมอร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับเด็กนักเรียนไทย และนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ

มิสเตอร์ทิมเลินนิ่งแลนด์ยึดมั่นในหลักการ 4 Q มุ่งมั่นมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุตรหลานของคุณในรูปแบบทกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

ทำความรู้จักตัวอักษรภาษอังกฤษทั้ง 26 ตัว   อายุ 3-4ปี

• เสียงตัวอักษรต่างๆ
• ทักษะการพูด และฟัง
• เพลง, เกมส์, และนิทานที่สนุกสนาน
• เสียงต้น กลาง และท้าย
• เรียนรู้กติกา และมารยาทในห้องเรียน

ทำความรู้จักตัวอักษรภาษอังกฤษทั้ง 26 ตัว
อายุ 3-4ปี

• เสียงตัวอักษรต่างๆ
• ทักษะการพูด และฟัง
• เพลง, เกมส์, และนิทานที่สนุกสนาน
• เสียงต้น กลาง และท้าย
• เรียนรู้กติกา และมารยาทในห้องเรียน

โฟนิกส์ขั้นที่ 1 อายุ 4-5 ปี

• สระเสียงสั้น และเสียงยาว
• เสียงที่เกิดจาก 2 ตัวอักษร
• การผสมเสียง การแบ่งเสียง
• สนุกสนานกับนิทานสั้นๆ
• กิจกรรมการพูด และการฟัง

โฟนิกส์ขั้นที่ 1
อายุ 4-5 ปี

• สระเสียงสั้น และเสียงยาว
• เสียงที่เกิดจาก 2 ตัวอักษร
• การผสมเสียง การแบ่งเสียง
• สนุกสนานกับนิทานสั้นๆ
• กิจกรรมการพูด และการฟัง

อ่านให้เป็นจากการเรียนโฟสิกส์
อายุ 6-7 ปี

• สระเสียงสั้น และเสียงยาว
• เรียนรู้ความมหัศจรรย์ของตัว ‘e’
• การผสมเสียง และการแบ่งเสียงขั้นสูง
• สนทนาในห้องเรียนจากนิทานต่างๆ
• ฝึกการเขียนแบบรายบุคคล

อ่านให้เป็นจากการเรียนโฟสิกส์
อายุ 6-7 ปี

• สระเสียงสั้น และเสียงยาว
• เรียนรู้ความมหัศจรรย์ของตัว /e/
• การผสมเสียง และการแบ่งเสียงขั้นสูง
• สนทนาในห้องเรียนจากนิทานต่างๆ
• ฝึกการเขียนแบบรายบุคคล

โฟนิกส์ขั้นสูง อายุ 8 ปีขึ้นไป

• การอ่านเพื่อความเข้าใจ
• โต้ตอบ วิเคราห์หนังสือเรียนร่วมกัน
• ไวยกรณ์เพื่อการเขียนที่ถูกต้อง
• ใช้คำกริยาให้เข้าใจง่าย
• การเขียนที่ดีให้ครบองค์ประกอบที่สมบูรณ์

โฟนิกส์ขั้นสูง
อายุ 8 ปีขึ้นไป

• การอ่านเพื่อความเข้าใจ
• โต้ตอบ วิเคราห์หนังสือเรียนร่วมกัน
• ไวยกรณ์เพื่อการเขียนที่ถูกต้อง
• ใช้คำกริยาให้เข้าใจง่าย
• การเขียนที่ดีให้ครบองค์ประกอบที่สมบูรณ์