02-045-6988 [email protected]

คอร์สเตรียมความพร้อมสำหรับทักษะการออกเสียงแบบโฟนิกส์ อายุ 3 – 4 ขวบ

คอร์สนี้จะนำนักเรียนเตรียมความพร้อม เพื่อไปสู่การเริ่มเรียนโฟนิกส์ในขั้นต่อไป นักเรียนจะได้ฝึกการฟังจากเสียงพยัญชนะต่างๆเช่นเดียวกับที่เด็กทุกคนที่มีอายุระหว่าง 3 ถึง 4 ปีในประเทศอังกฤษก็เรียนรู้ทักษะการออกเสียงในลักษณะนี้เช่นกัน

เด็กๆจะได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่สบายๆ อบอุ่น และแวดล้อมไปด้วยกลิ่นอายการเรียนภาษาอังกฤษ จะทำให้เด็กๆคุ้นชิน และปรับตัวได้ง่ายเมื่อเข้าเรียนในชั้นอนุบาล

การเรียนรู้ทักษะเบื้องต้น 6 ด้าน จะได้รับการพัฒนา เช่นบทสนทนา จังหวะ สัมผัสพยัญชนะ สัมผัสคล้องจอง การเรียนรู้ทั้งหกขั้นตอนนี้จะช่วยให้เด็กๆเริ่มต้นการเรียนโฟนิกส์ได้อย่างคล่องแคล่ว และยังเป็นการเพิ่มทักษะการพูดภาษาอังกฤษซึ่งช่วยให้สามารถเรียนรู้คำศัพท์ที่หลากหลายมากขึ้น

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านงานเขียนต่างๆ เช่นนิทาน จะช่วยให้เด็กๆ มีความสามารถที่จะมีสมาธิในการนั่งนิ่งๆ ฟัง และเข้าใจเนื้อเรื่องในนิทานตั้งแต่ยังอายุน้อยๆ คุณพ่อคุณแม่ต้องไม่ลืมว่าการที่เด็กๆมีความรักในการอ่าน จะส่งเสริมให้เด็กมีความปรารถนา มีความต้องการที่จะเรียนรู้จากการอ่านมากขึ้น

48 บทเรียนใน 6 ระดับ

8 บทเรียน

มุ่งเน้นการฟัง
เสียงต่างๆรอบตัวเรา

มุ่งเน้นการพูด
สี ตัวเลข และรูปทรง

8 บทเรียน

มุ่งเน้นการฟัง
การเรียนผ่านบทเพลง

มุ่งเน้นการพูด
เรียนรู้จากเสียงสัตว์ต่าง

8 บทเรียน

มุ่งเน้นการฟัง
ใช้ร่างกายทำจังหวะเพลง

มุ่งเน้นการพูด
เรียนรู้ผ่านอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย เสื้อผ้า

8 บทเรียน

มุ่งเน้นการฟัง
จังหวะดนตรี และสัมผัสคำกลอน

มุ่งเน้นการพูด
เรียนรู้ผ่านอาหาร และเครื่องดื่ม

8 บทเรียน

มุ่งเน้นการฟัง
การสัมผัสคล้องจอง

มุ่งเน้นการพูด
เรียนรู้รอบเมือง

8 บทเรียน

มุ่งเน้นการฟัง
เรียนเสียงต่างๆ

มุ่งเน้นการพูด
เรียนรู้ผ่านผู้คน

48 บทเรียนใน 6 ระดับ

8 บทเรียน

มุ่งเน้นการฟัง
เสียงต่างๆรอบตัวเรา

มุ่งเน้นการพูด
สี ตัวเลข และรูปทรง

8 บทเรียน

มุ่งเน้นการฟัง
การเรียนผ่านบทเพลง

มุ่งเน้นการพูด
เรียนรู้จากเสียงสัตว์ต่าง

8 บทเรียน

มุ่งเน้นการฟัง
ใช้ร่างกายทำจังหวะเพลง

มุ่งเน้นการพูด
เรียนรู้ผ่านอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย เสื้อผ้า

8 บทเรียน

มุ่งเน้นการฟัง
จังหวะดนตรี และสัมผัสคำกลอน

มุ่งเน้นการพูด
เรียนรู้ผ่านอาหาร และเครื่องดื่ม

8 บทเรียน

มุ่งเน้นการฟัง
การสัมผัสคล้องจอง

มุ่งเน้นการพูด
เรียนรู้รอบเมือง

8 บทเรียน

มุ่งเน้นการฟัง
เรียนเสียงต่างๆ

มุ่งเน้นการพูด
เรียนรู้ผ่านผู้คน

48 บทเรียนใน 6 ระดับ

8 บทเรียน

มุ่งเน้นการฟัง
เสียงต่างๆรอบตัวเรา

มุ่งเน้นการพูด
สี ตัวเลข และรูปทรง

8 บทเรียน

มุ่งเน้นการฟัง
ใช้ร่างกายทำจังหวะเพลง

มุ่งเน้นการพูด
เรียนรู้ผ่านอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย เสื้อผ้า

8 บทเรียน

มุ่งเน้นการฟัง
การสัมผัสคล้องจอง

มุ่งเน้นการพูด
เรียนรู้รอบเมือง

8 บทเรียน

มุ่งเน้นการฟัง
การเรียนผ่านบทเพลง

มุ่งเน้นการพูด
เรียนรู้จากเสียงสัตว์ต่าง

8 บทเรียน

มุ่งเน้นการฟัง
จังหวะดนตรี และสัมผัสคำกลอน

มุ่งเน้นการพูด
เรียนรู้ผ่านอาหาร และเครื่องดื่ม

8 บทเรียน

มุ่งเน้นการฟัง
เรียนเสียงต่างๆ

มุ่งเน้นการพูด
เรียนรู้ผ่านผู้คน

ภาพรวมหลักสูตร

รายละเอียดคอร์สการเรียน

 • สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนอายุ 2.5-4 ปี
 • บทเรียน 60 นาที 
 • นักเรียนจำนวน 4-6 คน ต่อ 1 ห้องเรียน
 • คลาสยาวนาน 1 ปี 
 • เด็กๆจะได้เริ่มต้นเรียนจากเจ้าของภาษาอังกฤษ
 • กิจกรรมมีโครงสร้างเพื่อพัฒนาทักษะการฟังของเด็กๆโดยเฉพาะ
 • มุ่งเน้นให้ฝึกพูดรายสัปดาห์
 • การเรียนรู้ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทที่สนุกสนาน และปลอดภัย
 • สอนตามหลักสูตรของสหราชอาณาจักร
 • ขั้นตอนแรกเมื่อก้าวขึ้นบันไดไปเรียนโฟนิกส์
 • แยกความแตกต่างระหว่างเสียงประเภทต่างๆได้
 • เน้นการสนทนาในชีวิตประจำวันด้วยภาษาอังกฤษ 

โครงสร้างบทเรียน

 • ช่วงแนะนำ ล้อมวงก่อนเข้าสู่บทเรียน (10นาที)
 • กิจกรรมการฟัง (10-15 นาที)
 • นิทาน (5-10 นาที)
 • ทบทวน / นำเสนอคำศัพท์ (10นาที)
 • เรียนรู้ ฝึกฝนผ่านเกมส์ (10นาที)
 • แผ่นงาน (10นาที)
 • ปิดบทเรียน (5นาที)