02-045-6988 [email protected]

แฟรนไชส์ของเรา

เปิดรับแฟรนไชส์ สำหรับผู้สนใจลงทุน

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบ และชื่อเสียงที่รับรองได้

*ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย *
*โซเชียลมีเดีย ทั้งเว็บไซส์ เฟสบุค และ กูเกิลมาเก็ตติ้ง ที่จะนำพาธุรกิจให้ก้าวหน้า*
*การดูแลระบบที่ครอบคลุม เชื่อถือได้*
*คุณครูและพนักงานจะได้รับการประเมินการสอนจากสถานที่จริงสองเดือนต่อครั้ง*
*หลักสูตรโฟนิกส์ที่ได้รับการรับรอง *น่าเชื่อถือ*
*การฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง*

แฟรนไชส์ของเรา

เปิดรับแฟรนไชส์ สำหรับผู้สนใจลงทุน

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบ และชื่อเสียงที่รับรองได้

*ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย *
*โซเชียลมีเดีย ทั้งเว็บไซส์ เฟสบุค และ กูเกิลมาเก็ตติ้ง ที่จะนำพาธุรกิจให้ก้าวหน้า*
*การดูแลระบบที่ครอบคลุม เชื่อถือได้*
*คุณครูและพนักงานจะได้รับการประเมินการสอนจากสถานที่จริงสองเดือนต่อครั้ง*
*หลักสูตรโฟนิกส์ที่ได้รับการรับรอง *น่าเชื่อถือ*
*การฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง*

แฟรนไชส์ของเรา

เปิดรับแฟรนไชส์ สำหรับผู้สนใจลงทุน

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีรูปแบบ และชื่อเสียงที่รับรองได้

*ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย *
*โซเชียลมีเดีย ทั้งเว็บไซส์ เฟสบุค และ กูเกิลมาเก็ตติ้ง ที่จะนำพาธุรกิจให้ก้าวหน้า*
*การดูแลระบบที่ครอบคลุม เชื่อถือได้*
*คุณครูและพนักงานจะได้รับการประเมินการสอนจากสถานที่จริงสองเดือนต่อครั้ง*
*หลักสูตรโฟนิกส์ที่ได้รับการรับรอง *น่าเชื่อถือ*
*การฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง*